Föreningens historia

År 1994 tog Ulla Wikefeldt och Mary Jansson initiativet till att bilda en förening för AMI-utbildade lärare och kallade till ett första möte den 10-11 mars 1995.

Vid mötet bildades en interimsstyrelse som bestod av Catharina Hellestam, ordförande, Kerstin Behm, kassör, Rebecka Backteman, sekreterare och Monica Myrestaf och Britt-Marie Olofsson som ledamöter.

Kamratföreningen hade sedan sitt första årsmöte den 1 december 1995 då också stadgarna antogs. I stadgarna angavs att föreningens uppgift var att främja kamratkontakten inom AMI-utbildningen, att skapa nya kontakter både regionalt och globalt och att anordna föredrag och kurser.

Vid årsmötet valdes även en ny styrelse med Ylva Telégin som ordförande, Birgitta Boström som sekreterare, Helena Forselll som kassör och Ann Sofie Lindström, Ulla Haagen och Maria Jilkén som ledamöter.

Den 11 oktober 1996 ordnades ett medlemsmöte i dåvarande Barnens Hus i Täby där de närvarande medlemmarna utbytte erfarenheter och intog middag tillsammans.

Ett par månader senare, den 4 december 1996 höll föreningen årsmöte på montessoriskolan Badankan i Sundbyberg.
Till ordförande omvaldes Ylva Telégin, sekreterare blev Karin G. Jakobsson och ledamöter blev Barbra Waller, Maria Jilkén och Henriette Lavö med Anna Sederholm och Birgitta Eiron Geidemark som suppleanter.

I mars 1997 hölls ett extra föreningsmöte på montessoriskolan Tallbacken med en föreläsning av Judi Orion kring verksamheten för gruppen 0-3 år.
En månad senare gjorde föreningen på nytt en insats på Badankan i Sundbyberg för att låta föräldrar och personal lyssna på Monika Fahrman i ett föredrag om gränssättning.

Juli 1997 betydde mycket för den svenska montessoriverksamheten då det vid denna tid genomfördes en internationell Montessorikongress i Uppsala med många besökare från hela världen.

AMI kamratförening hade sedan årsmöte på montessoriskolan Fontänen i Stockholm den 6 september 1997 och Cia Klinta höll en föreläsning om rörelse.
Vid årsmötet valdes Barbra Waller till ordförande, Eva Vallentin till kassör och Henriette Lavö till sekreterare.
Övriga ledamöter var Lisbeth Ekberg Tjälldin och Eva Wikström och till suppleant valdes Maria Jilkén.

Under årsmötet beslöts att föreningen verksamhetsår skulle omfatta tiden 1 januari till 31 december och även frågan om en anslutning till AMI i Holland togs upp till diskussion, bl.a. villkoren för en auktorisation inför år 2000.

I oktober 1997 hade föreningen en träff om assistentutbildning och eftermiddagsverksamhet. Vid ett möte litet senare i oktober samma år talade Eva Novak om barns motorik.

Under 1998 håller föreningen kurser såväl under våren som under hösten i ämnet bild och form med Lars och Lillemor Borenius och senare under hösten håller Christina Gustavsson forskningsföreläsningar om en föräldraenkät som genomförts.

AMI Kamratförening har nu ca 90 medlemmar och i januari-februari 1998, liksom under hösten 1997, håller Barbro Stenlund assistentkurser där deltagarna får assistentdiplom enligt riktlinjer från Holland.
Föreningen beslöt också att anordna en helgträff per termin så att medlemmar från olika delar av landet ska kunna delta.

Vid årsmötet den 17 april 1999 på Södermalms Montessoriskola var Judi Orion inbjuden att tala om ”Mozart och matematik”.
En ny styrelse tillträdde med Barbra Waller som ordförande, Anna Sederholm som sekreterare och Lisbeth Ekberg Tjällin som kassör. Till ordinarie ledamöter valdes Mari Tähti, Inger Torstensson och Eva Wikström och suppleant blev Lena Forsman.

Nu hade föreningen också fått sin hundrade medlem och under 1999 blev föreningen även inbjuden till Helsingør av den danska montessoriföreningen till ett arrangemang med Lynne Lawrence.

Den 12 februari år 2000 hålls årsmötet på Vasastans Montessoriskola i Stockholm och beslut tas om att föreningen ska ansöka om anslutning till AMI i Holland.
Den formella ansökan ska lämnas in år 2001 och föreningen kan bli ”affiliated” till sommaren 2001.
Ordförande, sekreterare och kassör omvaldes vid detta årsmöte medan Inger Bjur (f.d. Torstensson), Maria Jacky och Lena Forsman blev ordinarie ledamöter med Anna Persson som suppleant.

År 2000 hölls föreläsningar i föreningens regi kring ”Musik och rörelse som terapi och träning” med Monica Eriksson som föreläsare. Judi Orion höll samma år föreläsningar i Varberg och i Helsingfors.

Under perioden augusti- oktober år 2000 håller Barbro Stenlund assistentkurser i samverkan med föreningen och överlämnar också administrationen av gruppmedlemskapet till AMI Holland och prenumerationerna på AMI Communications till kamratföreningen från den första januari 2001.

Mer material om föreningen håller på att utarbetas. /2018-11-02/